OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

W imieniu Zarządu spółek:

JANTEX FOODSERVICE GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Tuchorzy, Stara Tuchorza 89, 64-232 Siedlec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000788885, NIP: 9231693479, REGON: 302441420, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł

– zwana dalej „JANTEX FOODSERVICE GROUP sp. z o.o.” lub „Spółką Przejmującą”, (dalej: JFG)

oraz

JANTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Tuchorzy, Stara Tuchorza 89, 64-232 Siedlec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000492284, NIP: 9231693918, REGON: 302619119, kapitał zakładowy: 11.022.000,00 zł

– zwaną dalej „JANTEX sp. z o.o.” lub „Spółką Przejmowaną” (dalej: JANTEX)

Udostępniamy plan połączenia spółek w/w spółek.

Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z art. 500 §21 KSH, jest udostępniany na stronie niniejszej stronie internetowej. Spółki działają w ramach jednej grupy kapitałowej, stąd domena internetowa jest wspólna (pozwala to zachować jedność funkcjonowania a także informowania kontrahentów).

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej (Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej), niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych).

Połączenie JANTEX FOODSERVICE GROUP sp. z o.o. i JANTEX sp. z o.o. nastąpi  bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie spółki JANTEX FOODSERVICE GROUP Sp. z o.o., jak również nie są przewidziane jakiekolwiek inne zmiany umowy spółki, o których mowa w art. 506 § 4 k.s.h.

Plan Połączenia wraz z załącznikami, stosownie do treści art.500 § 2¹ k.s.h., zostaje od dnia 04.11.2021 r. bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na wskazanej powyżej stronie internetowej – dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, w związku z czym Spółka nie składa wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Na podstawie art. 516 § 6 oraz art. 516 § 5 k.s.h Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 502 § 1 k.s.h. i zarządy obu spółek podlegających łączeniu nie wnoszą o wyznaczenie biegłego.

Załącznik:

Plan połączenia wraz z załącznikami

Otwórz dokument