1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy mają zastosowanie w przypadku o ile strony umowy nie uzgodniły inaczej na piśmie.
 2. Umowę uważa się za zawartą jeżeli Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia od kupującego przesłał pisemne potwierdzenie zamówienia.
 3. Sprzedawca będzie zobowiązany warunkami Kupującego tylko wtedy, gdy wyraźnie je zaakceptował w formie pisemnej.

CENA I WARUNKI DOSTAWY

 1. O ile strony nie ustaliły inaczej cena towarów jest określona w EUR na warunkach EXW Stara Tuchorza, Polska zgodnie z Incoterms 2020.
 2. Warunki płatności:
  • przedpłata
  • Wszystkie usługi finansowe poza granicami Polski muszą być obsługiwane przez Kupującego.

PAKOWANIE I OZNACZENIE

 1. Towary są dostarczane w szczelnie zamkniętych, niebieskich workach foliowych i kartonach.
 2. Opakowanie powinno zapewnić bezpieczeństwo towaru, biorąc pod uwagę możliwe przeładunki.
 3. Towary powinny być oznaczone zgodnie z ustaleniami obu stron.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA TOWARÓW

 1. Jakość dostarczonego towaru powinna dokładnie odpowiadać wcześniej zatwierdzonym przez strony próbom handlowym.
 2. Sprzedawca gwarantuje jakość dostarczonego towaru w terminie 6 miesięcy od daty wysyłki.
 3. Kupujący ma prawo zgłosić do Sprzedawcy roszczenia jakościowe w okresie gwarancji, jednak nie później niż w terminie 21 dni od stwierdzenia wady, w pisemnej formie (e-mail, pocztą).
 4. Towar uznany za wadliwy nie może zostać zniszczony bez zgody Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwrotu wadliwego towaru na swój koszt za pośrednictwem Kupującego lub do rozwiązania problemu w uzgodniony przez obie strony sposób.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie termin 21 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji do rozpatrzenia zgłoszenia
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towar niewłaściwie magazynowany przez kupującego

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do miejsca dostarczenia przez niego towarów.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Wszelkie spory będą rozstrzygane pomiędzy stronami w sposób polubowny.
 2. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, spory będą rozstrzygane zgodnie z regulaminem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej (Paryż, Francja). Miejscem arbitrażu jest Poznań, Polska.